2017/18 TOUR OF TEXAS

Team Tour Final Finish Bid Qualifier Qualifier Finish Jr Nationals Final Finish
12 Elite 6th Place
13 Elite 22nd Place
14 Elite 21st Place
15 Elite 6th Place Open Bid 5th Place
16 Elite 9th Place American Bid
16 Premier 29th Place USA Bid
17 Elite 7th Place Open Bid
17 Premier no no n/a
17 Showcase no American Bid tbd
18 Elite 1st Place (new magic record) Open Bid 2nd Place (new magic record)